Brjusovskaja stichologija i nauka o stiche

Roman Jakobson

pp. 222-240


This document is unfortunately not available for download at the moment.

Not implemented yet !

100349

(1922) Naučnye izvestija: Sbornik 2-oj: filosofija, literatura, iskusstvo, Moskva, Gosudarstvennoe izdatel'stvo.

Structuralism